Sök bidrag till resan

Sök bidrag till skolresan

Här kan du se en lista över fonder, stiftelser med mera där ni kan söka ett bidrag till skolresan.

1. Folke Bernadottes Minnesfond
Minnesfonden har till ändamål att understödja föreningar i deras strävanden till internationell förståelse. Genom stipendium från fonden bereds ungdom möjlighet att stifta bekantskap med kulturella, ideella och sociala förhållanden i andra länder. Kräver troliggen att ni har utbyte med elever i Polen. Vi kan lägga in ett besök på en skola om ni vill.
http://www.folkebernadottesminnesfond.se

2. Olof Palmes Minnesfond
Fonden ger ungdomars möjligheter till internationellt utbyte kring fred och nedrustning, och stödjer arbetet mot rasism och främlingsfientlighet samt att på andra sätt verka för internationell förståelse och gemensam säkerhet.
http://www.palmefonden.se

3.Statsbidrag till verksamheter mot rasism och intolerans
Ungdomsstyrelsen fördelar statsbidrag till frivilligorganisationer eller stiftelser som vill bedriva verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans.
Syftet med statsbidraget är att stödja verksamheter som förebygger och motverkar rasism och liknande former av intolerans, som bland annat: islamofobi , afrofobi , antisemitism , antiziganism och homofobi.

Ungdomsstyrelsen fördelade under 2008 totalt 9 292 000 kr

4. Internationella programkontoret
Programkontoret stödjer skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer att delta i internationellt samarbete.
http://www.programkontoret.se

5. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne
Stiftelsen har som syfte att stödja och dela ut bidrag till framför allt föreningar och organisationer som främjar nykterhet, fred och försoning mellan folk och samhällsklasser eller som är verksamma för personer med främst psykiska handikapp.
http://bangs-stiftelse.se

6. Idéer för livet
Skandia utvecklar och stödjer arbetet för barn och ungdom i samarbete med ideella organisationer, föreningar, skolor och kommuner. Arbetet sker genom vuxna i barns närhet.
http://www.skandia.se/ideer/

7. Stiftelsen Prins Gustav Adolf och prinsessan Sibyllas minnesfond
Bidrag lämnas till konkreta projekt som företag, organisation, förening eller annan sammanslutning genomför för barn och ungdom.
http://www.gafonden.com

8. Gustaf V:s 90-årsfond
Minnesfond ger bidrag till ideell ungdomsverksamhet. Verksamhet som syftar till bestående kontakter och utbyte mellan ungdomsföreningar i Sverige och andra länder samt ledarutbildning med inriktning på internationell verksamhet.
http://www.gv90.a.se

9. Integrationsverket (ganska svårt att få, men värt försöket)
I samverkan med föreningar initiera, utveckla och ge stöd till verksamhet som främjar integration och motverkar rasism, etnisk diskriminering och främlingsfientlighet.
http://www.integrationsverket.se

10. Stiftelsen Sven Jerrings fond (om man reser med handikappade)
Jerringfonden är en stiftelse som delar ut anslag, stipendier och forskningspengar till hjälp för barn och ungdomar med kroniska sjukdomar och funktionshinder.
http://www.jerringfonden.org

11. Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse
Stiftelsen delar årligen ut anslag till humanitär verksamhet över hela landet och har till ändamål att främja barns vård och fostran eller utbildning med mera.
http://www.hedlundsstiftelse.com

12. Radiohjälpen (om man kan kombinera resan med någon typ av bistånd, barnhem i Polen t ex)
Insamlade radiohjälpsgåvor kan sökas av ideella biståndsorganisationer och föreningar som verkar för humanitära insatser både i Sverige och utanför landets gränser.
http://www.svt.se/radiohjalpen

13. Sparbanksstiftelsen Skåne
Stiftelsen stödjer bl a projekt, riktade mot utbildning, kultur och idrott och av särskild betydelse för det lokala samhället.
http://www.sparbanksstiftelsenskane.se

14. Brottsförebyggande rådet (förebyggande av rasistiska brott t.ex)
BRÅ ger ekonomiskt stöd till verksamheter och projekt som syftar till att pröva vilka nya metoder och åtgärder som är effektiva i det lokala brottsförebyggande arbetet.
http://www.bra.se

15. Statens kulturråd
Kulturrådet ger bidrag som syftar till att främja mångfald och kvalitet. Kultur för barn och ungdom och mångkulturella frågor ses av Kulturrådet som särskilt viktiga områden.
http://www.kulturradet.se

16 Åhlén-Stiftelsen
Stiftelsen till ändamål att ekonomiskt stödja och därigenom främja tre områden: barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning, vård av ålderstigna, sjuka eller handikappade samt vetenskaplig undervisning eller forskning.
http://www.ahlen-stiftelsen.se

17. Sörmlands Sparbank, Kunskapsbanken (har delat ut mycket pengar i Sörmland)
Unik satsning sen 1999! Sörmlands Sparbank har inga aktieägare som kräver utdelning och därför kan vi avstå en del av vinsten till unika satsningar i Sörmland. Vi ger genom den här satsningen lärare möjlighet att söka medel till att genomföra projekt som ger barnen upplevelser för ett livslångt lärande.
http://www.sormlandssparbank.se/Start1/Kunskapsbanken.aspx

Välkommen till Arvsfonden
http://www.arvsfonden.se

Dessutom:

Kontakt med lokala / regionala organisationer av:
Lions, Rotary och Odd Fellow.

Svenska kyrkan centralt
(info@svenskakyrkan.se) och de lokala församlingarna

Studieförbunden (ABF, TBV osv)

Hembygdsföreningar

Lokaltidningen

Olika tidskrifter, som har artiklar om rasism etc

Diverse föreningar som har arbete mot rasism och främlingsfientlighet.

När det gäller Lions och de övriga ordenssällskapen, liksom församlingar, hembygdsföreningar o s v, så kan man tänka sig att de kan bidrag med mindre
belopp om resenärerna efteråt är beredda att redovisa sin resa i form av ett
litet föredrag eller liknande aktivitet. Flera skolor som jag känner till har fått
in pengar på detta sätt. Det är också ett utmärkt sätt att bearbeta upplevelserna
från resan på, genom att man får tänka igenom vad man vill berätta för andra.
Det stärker engagemanget och insikten, liksom kunskaperna!

Lokaltidningen kan också bidra, om den som motprestation får reportage och
bilder av resenärerna. Detta gäller förstås främst på orter där man är det första
gänget som ger sig iväg på en sådan här resa. Det finns också små, lokala reklam-
finansierade tidskrifter som söker reportage med mening, att stoppa in mellan
annonserna.

En skola som jag känner till gjorde en slags teater / musikal på temat rasism
och nazism efter sin resa, och fick in skapligt med pengar till nästa års resa.